0503 HOT ZU | dubachholzinger
Umnutzung ehemalige Klärange Glatt